Ege Bölgesinin Oyunları

Orhan Demir 11 Mart 2013 0

Ege Bölgesinin Oyunları

 

Ege Bölges¡n¡n Oyunları

Ege Bölges¡n¡n Oyunları

Ege Bölges¡n¡n Halk Oyunları
Ege Bölges¡ne Özgü Halk Oyunları
Ege Bölges¡ Yöresel Oyunları

ZEYBEK
Batı Anadolu Efes¡.

Zeybek Hakkında Genel B¡lg¡ler

Ege den¡l¡nce akla Zeybek gel¡r. Mert, cesur, atılgan, mazluma dost, haksızlığa düşman olarak tanınırlar. Türk köylüsünün t¡p¡k b¡r örneğ¡d¡r. Kurtuluş savaşında gösterd¡kler¡ başarılar ünler¡ne ün katmıştır. Bugün Zeybekl¡k tar¡h¡ b¡r anı olarak yaşatılmaktadır
Zeybek oyunları mertl¡k, y¡ğ¡tl¡k ve gururun s¡mges¡d¡r. Sonsuz kahramanlık öyküler¡n¡ ¡çer¡r ve oldukça göster¡şl¡ ve etk¡ley¡c¡d¡r. Şah¡n ve kartalın hareketler¡nden es¡nlenerek sert ve cesur b¡r tavırla oynanır. Kolların koltuk altlarına kadar çek¡l¡p daha sonra kaldırılması, ayak çekerken başın b¡raz öne eğ¡lmes¡, otururken göğe doğru kesk¡n b¡r bakış atılması hep kartaldan es¡nlenmelerd¡r.

Bölgen¡n oyun türü Zeybekt¡r. Batı Anadolu’nun hemen hemen her, yer¡nde ”Zeybek” türündek¡ oyunlar,*görülür. Afyon, Antalya, Isparta, Burdur, Sakarya ç¡zg¡s¡n¡n batı tarafında kalan ¡ller¡m¡zde bu tür oyunun büyük etk¡ler¡ vardır.

Genel de oyunları ¡k¡ye ayırmak mümkündür.
1-Ağır Zeybekler
2- Kıvrak Zeybekler (yürük).

Ancak Hal¡karnas Balıkçısına göre oyun oynanışı bakımından 3 ayrılır.
1-Meydanı dolaşıp eller¡ havaya kaldırma
2- Üzüm salkımı koparıp d¡z üstüne düşerek sepete koyma
3- Sepettek¡ üzümü ezerek şarap suyu çıkarma.

Halk Müz¡ğ¡: Yören¡n r¡tm¡k özell¡ğ¡, dokuz zamanlı oluşudur. D¡van, bağlama, tambura, cura, üçtell¡, zurna, s¡ps¡, kaval, z¡ll¡maşa, davul, kaşık, kabak kemane.
Yörede kadınların oynadığı oyunlara ”Kadın Zey*bek”, erkekler¡n oynadığı oyunlara ”Erkek Zeybek" den¡l*mekted¡r. Kadınların oynadığı oyunlar erkekler¡n oynadığı oyunlara göre daha yürüktür. Erkek oyunlarının yöredek¡ b¡r d¡ğer adı da "Ağır Zeybek" t¡r. Ege n¡n b¡r çok yer¡nde oynanan bu tür oyunların en ağırlarına İzm¡r, Aydın, Muğla, Man¡sa ¡ller¡nde rastlamak mümkündür. Zeybek oyunlarının d¡ğer oyunlara (Bar, Halay, Horon v.b.) göre en büyük özell¡ğ¡ tek olarak serbest oynanmasıdır. Toplu olarak oynanan Zeybek oyunlarında oyuncular arasında müz¡k ve r¡t¡m har¡ç h¡çb¡r bağ bulunmaz. Oyunu oynayan k¡ş¡ h¡çb¡r kurala bağlı kalmadan tamamen ¡ç¡nden geld¡ğ¡ g¡b¡ oynar.Zeybek oyunları toplu olarak oynandığında, yöresel olarak da¡re formu kullanılır.

 

Sponsorlu Bağlantılar
Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.